Slider
Napisane przez: Redaktor

Walne zebranie

Podegrodzie, dnia 02 września 2020 r.

 

Członkowie Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków

w Podegrodziu

 

 

 

Z A P R O S Z E N I E

na Walne Zebranie Członków Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu  29 września 2020 r. (wtorek) o godz. 14.00 w siedzibie GOK w Podegrodziu. Drugi termin zebrania ustala się na godz. 14.30 tego samego dnia.

 

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu, główna sala

Godz.: 14.00 (I termin), godz. 14.30 (II termin).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – przywitanie zgromadzonych.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Sekretarza Walnego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2019:

przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,

przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego i wniosku w przedmiocie zatwierdzenia w/w sprawozdań,

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
 4. przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 5. dyskusja
 6. podjęcie uchwały.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019.
 8. Podjecie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia, Wiceprezesowi

Panu Andrzejowi Stachoniowi,

 1. Omówienie planu działania na rok 2020.
 2. Wybór władz Stowarzyszenia (3-4 członków zarządu) w ramach wyborów uzupełniających.
 3. Przerwa celem ponownego ukonstytuowania się Zarządu.
 4. Podjęcie ewentualnych uchwał.
 5. Zakończenie obrad.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem paragrafu 38 ust. 1 i 2. – w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w ten sam dzień pół godziny po zakończeniu  pierwszego terminu pod warunkiem, iż możliwość taka została przewidziana w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

W związku z pandemią Covid-19 proszę, w spotkaniu uczestniczyć w maseczkach i rękawiczkach. Przez cały czas uczestniczenia w Walnym Zebraniu zachować dystans odległości. Dbajmy o siebie, dbając o innych.

W załączeniu projekt Uchwały nr 5/WZ/2020.

 

OBECNOŚĆ  dla zdrowych członków!                     Za zarząd:  Prezes Maria Rostocka

Załącznik do Uchwały nr 3/Z/2020

 

 

P R O J E K T  U C H W A Ł Y

Walnego Zebrania

Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

 

W sprawie uzupełnienia składu  Zarządu Stowarzyszenia

 

 1. Walne Zebranie, działając w oparciu o § 25 pkt 1 i 27 ust. 5 statutu, uchwala co następuje :
 2. W związku z dobrowolną rezygnacją z funkcji pełnionych w  Zarządzie na stanowisku Prezesa i dwóch osób na stanowisku Wiceprezesów czyli zgodnie z  22 pkt 1 ust 1 i zgodnie z § 25 ust 1,  tj. w trakcie trwania kadencji, władzom stowarzyszenia  przysługuje prawo do zwołania Walnego Zebrania  w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 3. Mandat powołanych członków wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków organu.

 

 1. Uchwałę podjęto jednogłośnie/ niejednogłośnie (głosów za……….., głosów wstrzymujących się……..).

 

 

 

 

Podpisy:

Przewodniczący WZ Sekretarz WZ