Slider

Author Archive Redaktor

Napisane przez: Redaktor

Informacja – nowy zarząd

W dniu 29 września 2020r. odbyło się Walne Zebranie Członków Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu.

Zgodnie z porządkiem obrad zatwierdzono sprawozdania finansowe za rok 2019 . Omówiono również plany na dalsze miesiące 2020 r., które skorygowała epidemia Covid-19.    Następnie przystąpiono do wyborów nowych członków Zarządu w ramach wyborów uzupełniających w trakcie trwania kadencji.

Wybrano następujące osoby, które wyraziły zgodę do protokołu na kandydowanie do  władz Zarządu. Nowy Zarząd  ukonstytuował się następująco:

 1. Prezes – Teofila Fiut,
 2. Wiceprezes – Zofia Sułkowska,
 3. Wiceprezes – Emilia Mastalska,
 4. Sekretarz -Bogumiła Rams,
 5. Skarbnik – Grażyna Głuc (kontynuacja kadencji na lata 2019-2023),
 6. Członek Zarządu – Lucyna Kurowska.

Mandat nowo powołanych członków  wygasa zgodnie z §25 ust.1, wraz z upływem kadencji pozostałych członków Zarządu czyli w 2023 roku.

Następnie Walne Zebranie na wniosek Zarządu postanowiło nadać odchodzącym Wiceprezesom: Andrzejowi Stachoniowi i Józefowi Zielińskiemu, godność Członków Honorowych Stowarzyszenia. Ze względu na epidemię dyplomy wysłano pocztą.

W terminie wcześniejszym rezygnacje z pełnienia Funkcji w Zarządzie złożyli: Maria Rostocka, Andrzej Stachoń, Józef Zieliński i Stanisława Łatka. Były to dobrowolne rezygnacje uzasadnione problemami zdrowotnymi, wiekiem i ważnymi powodami osobistymi i rodzinnymi.

Na tym zakończono obrady, podziękowano odchodzącym z Zarządu, a nowo wybranym koleżankom życzono dobrej współpracy w ramach stowarzyszenia i wiele sukcesów w pracy na rzecz członków Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu.

Napisane przez: Redaktor

Walne zebranie

Podegrodzie, dnia 02 września 2020 r.

 

Członkowie Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków

w Podegrodziu

 

 

 

Z A P R O S Z E N I E

na Walne Zebranie Członków Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu  29 września 2020 r. (wtorek) o godz. 14.00 w siedzibie GOK w Podegrodziu. Drugi termin zebrania ustala się na godz. 14.30 tego samego dnia.

 

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu, główna sala

Godz.: 14.00 (I termin), godz. 14.30 (II termin).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – przywitanie zgromadzonych.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Sekretarza Walnego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2019:

przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,

przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego i wniosku w przedmiocie zatwierdzenia w/w sprawozdań,

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
 4. przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 5. dyskusja
 6. podjęcie uchwały.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019.
 8. Podjecie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia, Wiceprezesowi

Panu Andrzejowi Stachoniowi,

 1. Omówienie planu działania na rok 2020.
 2. Wybór władz Stowarzyszenia (3-4 członków zarządu) w ramach wyborów uzupełniających.
 3. Przerwa celem ponownego ukonstytuowania się Zarządu.
 4. Podjęcie ewentualnych uchwał.
 5. Zakończenie obrad.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem paragrafu 38 ust. 1 i 2. – w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w ten sam dzień pół godziny po zakończeniu  pierwszego terminu pod warunkiem, iż możliwość taka została przewidziana w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

W związku z pandemią Covid-19 proszę, w spotkaniu uczestniczyć w maseczkach i rękawiczkach. Przez cały czas uczestniczenia w Walnym Zebraniu zachować dystans odległości. Dbajmy o siebie, dbając o innych.

W załączeniu projekt Uchwały nr 5/WZ/2020.

 

OBECNOŚĆ  dla zdrowych członków!                     Za zarząd:  Prezes Maria Rostocka

Załącznik do Uchwały nr 3/Z/2020

 

 

P R O J E K T  U C H W A Ł Y

Walnego Zebrania

Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

 

W sprawie uzupełnienia składu  Zarządu Stowarzyszenia

 

 1. Walne Zebranie, działając w oparciu o § 25 pkt 1 i 27 ust. 5 statutu, uchwala co następuje :
 2. W związku z dobrowolną rezygnacją z funkcji pełnionych w  Zarządzie na stanowisku Prezesa i dwóch osób na stanowisku Wiceprezesów czyli zgodnie z  22 pkt 1 ust 1 i zgodnie z § 25 ust 1,  tj. w trakcie trwania kadencji, władzom stowarzyszenia  przysługuje prawo do zwołania Walnego Zebrania  w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 3. Mandat powołanych członków wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków organu.

 

 1. Uchwałę podjęto jednogłośnie/ niejednogłośnie (głosów za……….., głosów wstrzymujących się……..).

 

 

 

 

Podpisy:

Przewodniczący WZ Sekretarz WZ
 

 

 

 

Napisane przez: Redaktor

Odwołanie spotkania w Rytrze

Podegrodzie, dnia 09.08.2020 r.

 

 

Koleżanki i Koledzy !!!

 

Z wielką przykrością zawiadamiam, że naszego długo oczekiwanego spotkanie nie będzie.

Ze względu na obecną sytuacje epidemiologiczną nie mam moralnego prawa narażać Was kochani na możliwe niebezpieczeństwo.

Liczba osób, które wyraziła chęć wyjazdu do Rytra w dniu 17 sierpnia 2020 r. do czasu oznaczenia naszego powiatu „czerwona strefą” była za niska, aby zrealizować wyjazd i spełnić wymogi finansowe  zawarte w umowie z  Centrum Pomocy Rodzinie „PFRON” w Nowym Sączu.

W związku z tym co powyżej, do zobaczenia w lepszym i bezpiecznym dla nas seniorów czasie. Dbajcie o siebie, bądźcie ostrożni i pozostajecie zdrowi.

Wszystkich serdecznie pozdrawiam i ściskam zdalnie.

                                                                                            Z poważaniem:

                                                                                             Maria Rostocka

Napisane przez: Redaktor

Spotkanie w Rytrze 17.08.2020

Podegrodzie, dnia 28 lipca 2020 roku.

 

 1. Dz. 19/2020

 

Członkowie Regionalnego Stowarzyszenia

Diabetyków  w Podegrodziu

 

Szanowne koleżanki i koledzy, Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu zamierza podjąć próbę kontynuowania bieżącej działalności.

Jak będzie aprobata zainteresowanych to w dniu 17 sierpnia ( poniedziałek) 2020 roku o godz.9.00.

w Hotelu Perła Południa w Rytrze, odbędzie spotkanie szkoleniowe, które tradycyjnie poprowadzi dr Beata Stąporek. Tematem będzie obecny w naszej społeczności koronawirus i  dyskusja jak należy bezpiecznie przejść przez epidemię. Pani doktor udzieli odpowiedzi na inne interesujące nas problemy zdrowotne.

Przed szkoleniem  w sali konferencyjnej przystosowanej sanitarne i przy przestrzeganiu zasad zabezpieczania się przez uczestników,  każdy przed wejściem na salę  będzie miał mierzoną temperaturę i wypełni ankietę  ze swoimi danymi. Proszę zabrać obowiązkowe maseczki (najlepiej kilka), rękawiczki lateksowe (również na zmianę). Proszę zabrać prywatne długopisy. Nie zapominamy o wymaganym rygorze zachowania odległości (rekomendowane 2 metry), w autobusie, przy wchodzeniu i wychodzeniu z autobusu, na sali konferencyjnej, w karczmie oraz  w każdym innym miejscu gdzie będziemy wspólnie przebywać.

Po szkoleniu w Rytrze przejdziemy do  do Karczmy Nad Potokiem, gdzie będzie spotkanie biesiadne prawie na świeżym powietrzu.

Plan wyjazdu:
1. Wyjazd z Podegrodzia (spotkanie i przystanki tam gdzie zwykle) o godz. 7.30. Jeśli liczna zdrowych uczestników przekroczy 30 osób to będzie drugi dodatkowy kurs o godz. 8,00. Trasa przejazdu ta znana. Ze względów organizacyjnych i osobowych mogą być korekty czasu. Będziemy informować telefonicznie.
2. Spotkanie szkoleniowe od godz 9.00 do 11.00.
3. Spotkanie biesiadne w Karczmie Nad Potokiem od godz, 12.00 do 18.00 (rezerwacja miejsca, a czas zakończenia dostosujemy do potrzeb i możliwości uczestników).

Bardzo proszę o odpowiedzialne decyzje wyjazdowe, każdy indywidualnie musi zdecydować biorąc pod uwagę swój stan zdrowia. Decyzja musi być przemyślana. Zdrowie każdego z nas w tej obecnej chwili najbardziej spoczywa w naszych własnych decyzjach  i  przestrzeganiu wymogów Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektorka  Sanitarnego zgodnie z paragrafem 15 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2020 roku.

Sytuacja zdrowotna na terenie województwa małopolskiego, powiatu nowosądeckiego i gminy  Podegrodzie, jest bardzo trudna. Decyzja o wyjeździe nie jest łatwym zadaniem, ale w tym roku chyba nie będzie lepiej.

Ponieważ czasu niewiele, bardzo proszę pilny o kontakt telefoniczny; Grażyna Głuc- 790 518 834, Maria Rostocka – 519 70 67 67  i 18 4459 656.

Jeśli będzie odpowiednia odpowiednia liczba uczestników czyli osób zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu oraz gdy  nastąpi znacząca poprawa sytuacji epidemiologicznej to Zarząd podejmie decyzje o zrealizowaniu wyjazdu. Dopłata do wyjazdu została skalkulowana w kwocie 80,00 złotych od osoby.

Proszę o  dorady, sugestie. Każdy Was głos jest ważny.

 

                                                   Za Zarząd: Prezes Maria Rostocka

Napisane przez: Redaktor

Do Koleżanek i Kolegów

Witam Was Koleżanki i Koledzy !!!

Stęskniłam się za Wami Kochani, brakuje mi Was, naszych spotkań i wszystkich wspólnych wydarzeń kulturalnych, turystycznych, biesiadnych i innych razem spedzonych miłych chwil. Czy Wam również tego brakuje?

Nie wiem kiedy będziemy mogli bezpiecznie się spotkać. Najważniejsze jednak to przeżyć ten trudny czas i być zdrowym w okresie panującej zarazy. Może sytuacja epidemiologiczna pozwoli na zrealizowanie zaplanowanych zadań na 2020 rok. W bieżącym roku otrzymaliśmy następujące dofinansowania:

1. Kwota 4.700 zł – dwudniowa wycieczka do Lublina, Zamościa, Kazimierza Dolnego i okolic, nowy termin wyjazdu 12-13 września,
2. Kwota 1.500 zł – zadanie „Senior aktywnie spędza wolny czas”. Wycieczka do Krynicy-Zdroju, zwiedzanie z wieży widokowej czyli tzw. „spacer w chmurach”, wyjazd kolejką na Górę Parkową, zwiedzanie Muzeum Nikifora i atrakcji miasta,
3. Kwota 1.000 zł – zadanie „Turystyka i krajoznawstwo w środowisku seniora”. Zwiedzanie zamków w Czorsztynie i Niedzicy, rejs statkiem po jeziorze Czorsztyńskim,
4. Kwota 1.500 zł – zadanie „Walczymy o zdrowie”. Szkolenia tematyczne, obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą i wigilijne spotkanie biesiadne. Termin wrzesień do grudzień br.
5. Kwota 1.000 zł – zadanie „Teatr dla mieszkańców Gminy”, kontynuacja corocznych wieczorów w teatrze w Krakowie. Termin październik do grudzień 2020 r,
6. Kwota 1.000 zł – zadanie „Organizacja grupowych zajęć fitness dla seniorów 60+”. Zajęcia dla grupy 15 osób x 25 godz. zajęć. Termin wrzesień do listopad 2020 r,
7. Kwota 1.500 zł – zadanie „Zabiegi fizykalne-rehabilitacja poprawia sprawność seniora”. Kontynuacja zabiegów ubiegłorocznych, zabiegi dla 7 osób x 4 zabiegi x 10 dni. Termin wrzesień do listopad 2020 r.

Daty wycieczek wymienionych w pkt. 2 i 3 zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie i są zależne od sytuacji sanitarnej w kraju. Jeśli za względu na epidemię nie będzie można zupełnie wyjechać do Lublina, a będzie taka formalna zgoda to wykorzystamy środki w inny sposób.

Ważne!!!

Wiadomości, które przedstawiłam powyższej są aktualne na dzień dzisiejszy. Jednak każdy z Was indywidualnie; najkorzystniej dla siebie samego, znając własny stan zdrowia, według własnych potrzeb i tylko własnej odpowiedzialnej decyzji może zdecydować o udziale w poszczególnych imprezach. Bardzo o to proszę, bo nasze bezpieczeństwo to nasze życie czyli to co dla nas wszystkich jest najważniejsze.

Sprawą najpilniejszą jest przeorganizowanie wyjazdu dwudniowego do Lublina, Zamościa i okolic. Proszę pilnie skontaktować się z Grażynką Głuc tel.790 518 834, aby potwierdzić lub zrezygnować z wyjazdu. Ze względu na wzrost cen dopłata do wyjazdu wynosi 260 zł/osoba. W autokarze prawdopodobnie będzie mogło podróżować do 25 osób. Jednak na dziś nie mam stu procentowej pewności czy wycieczka będzie mogła być zrealizowana.
Mam nadzieję, że szybko się spotkamy i z pożytkiem wydamy pozyskane środki finansowe.

Zgłaszajcie do Grażynki lub do mnie jakim wyjazdem bylibyście zainteresowani i z jakiej innej formy chce każdy z Was skorzystać. Bardzo o to proszę, gdyż ta wiedza pozwoli mi na podjecie decyzji i ułożenie planów działania stowarzyszenia w tym wyjątkowym czasie. Obecnie trudno przewidzieć jak będzie w późniejszych miesiącach tego roku.
Jestem do Waszej dyspozycji pod telefonem 18 4459 656, 519 70 67 67. Pytajcie jeśli trzeba i informujcie co u Was się dzieje.
Dla zainteresowanych informacja od organizatora, że tegoroczny wyjazd nad morze został odwołany.

Pozdrawiam serdecznie i życzę zdrowia. Do szybkiego zobaczenia.

Podpisała Maria Rostocka.
Prezes Stowarzyszenia

Napisane przez: Redaktor

Informacja

            Z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej planowana na 6-7 czerwca 2020 roku wycieczka do Lublina, Zamościa i okolic nie odbędzie się.

Jeśli nastąpi poprawa zdrowotna i zostaną zniesione ograniczenia społeczne to wstępnie następny termin wyjazdu został określony na 12-13 września 2020 roku.

Proszę o powiadomienie osób, które były zainteresowane wyjazdem, a nie korzystają ze strony internetowej stowarzyszenia.

Napisane przez: Redaktor

Życzenia Wielkanocne 2020

 

Na te Wielkanocne Święta, chociaż tak inne,
życzymy spokoju i otwartego serca.
Wytrwałość i nadzieja niech Was nie opuszcza,
w zdrowiu i ufności wyglądajcie jutra.
Błogosławieństwa Tego, co za nas umarł,
koronę strącił cierniową i Zmartwychwstał.
Alleluja!
Choć to Wielkanoc bez marszu z koszyczkiem ze święconką do kościoła, rezurekcyjnej procesji, bez dyngusa i bez wielkich rodzinnych spotkań – ale mimo wszystko niech te święta będą zdrowe i radosne.
Alleluja!
Jezus zwyciężył śmierć, my epidemię też zwyciężymy.
Wesołych, zdrowych, pełnych nadziei i optymizmu świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Życzmy sobie zdrowia w ten świąteczny czas
Wiara w zmartwychwstanie niech da siłę nam.
Alleluja!
W ten trudny czas,
w ten dziwny czas:
Wiary
Nadziei
i Miłości.
Alleluja!

Do zobaczenia w normalności, dbajcie o siebie, do zobaczenia w lepszym niż dziś świecie.

 

Podegrodzie, 2 kwietnia 2020 rok.
Zarząd RSD.

Napisane przez: Redaktor

Komunikat

W dniu 10 marca 2020 roku, nie odbędzie się spotkanie szkoleniowe.

Trwające rozprzestrzenianie się koronawirusa , stanowi zagrożenie dla osób starszych z obniżoną odpornością. Osobom starszym często towarzyszą inne choroby, szczególnie choroby przewlekłe jak na przykład cukrzyca.

W związku z zaistniałą sytuacją następne szkolenia i pozostała działalność stowarzyszenia będzie kontynuowana, gdy sytuacja zdrowotna ulegnie zdecydowanej poprawie.

W imieniu zarządu życzę zdrowia, prezes RSD Maria Rostocka.

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe 10.03.2020

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w GOK Podegrodzie w dniu 10.03.2020 roku (wtorek) o godz 14.00. Szkolenie poprowadzi Pani dr diabetolog Beatę Stąporek. Temat: „Grypa, szczepienia, powikłania”.

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w GOK Podegrodzie w dniu 11.02.2020 roku (wtorek) o godz 14.00. Szkolenie poprowadzi Pani dr diabetolog Beatę Stąporek. Temat: „Rola samokontroli w leczeniu cukrzycy”. Wspólnie opracujemy plan tematów wykładów na rok 2020. Ustalimy zagadnienia, które najbardziej interesują uczestników spotkań.
Omówimy również sprawy bieżące.