Slider
Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na Walne Zebranie

Podegrodzie, dnia 06 marca 2017 r.

Członkowie Regionalnego
Stowarzyszenia Diabetyków
w Podegrodziu

Z A P R O S Z E N I E
na Walne Zebranie Członków Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 21 marca 2017 r. (wtorek) o godz. 14.00 w siedzibie GOK w Podegrodziu. Drugi termin zebrania ustala się na godz. 14.30 tego samego dnia.

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu, główna sala

Godzina: 14.30 (I termin), godz. 15.00 (II termin).

Porządek obrad:
Szkolenie - dr Beata Stąporek

1. Otwarcie obrad - przywitanie zgromadzonych.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Sekretarza Walnego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2016:
·przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,
· przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego i wniosku w przedmiocie zatwierdzenia w/w sprawozdań,
· dyskusja,
· podjęcie uchwały.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 r.
· przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
· dyskusja
· podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja - wolne wnioski, podjęcie ewentualnych uchwał.
7. Zakończenie obrad.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem paragrafu 38 ust. 1 i 2. - w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w ten sam dzień pół godziny po zakończeniu pierwszego terminu pod warunkiem, iż możliwość taka została przewidziana w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

Uchwała o uzupełnieniu składu Komisji Rewizyjnej o członka komisji przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie uchwalenie lub zmiana statutu może nastąpić przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania z zachowaniem kwalifikowanej większości 2/3 głosów.

Załącznik: projekt uchwały

Za zarząd Prezes

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.