Slider
Napisane przez: Redaktor

Zaproszenia na Walne Zebranie członków w dniu 6.07.2021r.

Podegrodzie, dnia  09.06.2021 r.

Członkowie Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

 

Z A P R O S Z E N I E

na Walne Zebranie Członków Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 06 lipca  2021r. o godz. 14:00  w siedzibie GOK w Podegrodziu. Drugi termin zebrania ustala się na godz. 14:30 tego samego dnia.

 

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu, główna sala

Godz.: 14:00 (I termin), godz. 14:30 (II termin).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – przywitanie zgromadzonych.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Sekretarza Walnego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2020:
 4. przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,
 5. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego i wniosku
  w przedmiocie zatwierdzenia w/w sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi

RSD z tego tytułu.

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 r.
 4. przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 5. dyskusja
 6. podjęcie uchwały.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020.
 8. Omówienie planu działania na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej.
 10. Zakończenie obrad.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem paragrafu 38 ust. 1 i 2. – w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w ten sam dzień pół godziny po zakończeniu  pierwszego terminu pod warunkiem, iż możliwość taka została przewidziana w zawiadomieniu  o Walnym Zebraniu.  

W związku z panującą nadal epidemią Covid-19 ,  zasłaniajmy maseczką nos i usta oraz zachowujmy dystans  odległości. Chrońmy siebie i nnych.

W załączeniu projekt Uchwały nr    2021                                                                                            Verte!

 

                                                                                                               Za Zarząd:  Prezes  Teofila  Fiut

 

 

 

 

 

 

projekt

 

 

UCHWAŁA  NR   WZ/2021

WALNEGO  ZEBRANIA  REGIONALNEGO  STOWARZYSZENIA  DIABETYKÓW

                                                   W PODEGRODZIU

                                                  z dnia 06 lipca  2021r.

 

w sprawie: ustalenia wysokości  składki członkowskiej RSD

 

                    Na podstawie §   27 pkt 8 Statutu Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków

w Podegrodziu    z dnia 12 kwietnia 2016r.

 

uchwala się, co następuje:

 • 1 Składkę członkowską  RSD ustala się w wysokości 6,00 zł miesięcznie.

 

 • 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem  01 sierpnia 2021r.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie / niejednogłośnie: ( za…..,przeciw…, wstrzymujących się….)

 

 

 

 

 

                                                            UZASADNIENIE

 

 

Obecnie obowiązująca składka członkowska w wysokości 4,00zł   jest niezmienna  od kilku lat i mocno straciła na wartości. Rosnące  ceny wymuszają większe zaangażowanie środków
własnych Stowarzyszenia w realizacji zadań publicznych.

 

 

 

Za Zarząd:  Prezes  Teofila  Fiut