Slider
Napisane przez: Redaktor

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

Podegrodzie, dnia  24.04.2023 r.

                                                                       Sz.P.  Członkowie

                                                                              Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków
w Podegrodziu

 

Z A P R O S Z E N I E

na Walne Zebranie Członków Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków
w Podegrodziu

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 15 maja   2023 r. o godz. 14:00  w siedzibie GOK w Podegrodziu. Drugi termin zebrania ustala się na godz. 14:30 tego samego dnia.

 

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu – sala widowiskowa

Godz.: 14:00 (I termin), godz. 14:30 (II termin).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – przywitanie zgromadzonych.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Sekretarza Walnego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2022:
 4. przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,
 5. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego i wniosku
  w przedmiocie zatwierdzenia w/w sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi

RSD z tego tytułu.

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 r.
 4. przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 5. dyskusja
 6. podjęcie uchwały.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022.

6 .  Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Stowarzyszenia na 2023rok

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej RSD
 2. Wybór władz Stowarzyszenia – Zarządu i Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały
 3. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu Walnego Zebrania
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zarządu
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Rewizyjnej
 6. Omówienie spraw bieżących, dyskusja, wolne wnioski
 7. Zakończenie obrad.

 

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem paragrafu 38 ust. 1 i 2. – w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w ten sam dzień pół godziny po zakończeniu  pierwszego terminu pod warunkiem, iż możliwość taka została przewidziana w zawiadomieniu  o Walnym Zebraniu. 

                                                                                                          Za Zarząd:  Prezes – Teofila Fiut

                                                                                                         

 

                                                                                     

projekt

 

 

 

 

  UCHWAŁA  NR    WZ/2023

WALNEGO  ZEBRANIA  REGIONALNEGO  STOWARZYSZENIA  DIABETYKÓW

W PODEGRODZIU

 z dnia 15 maja  2023r.

 

w sprawie: ustalenia wysokości  składki członkowskiej RSD

 

                    Na podstawie §   27 pkt 8 Statutu Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków

                    w Podegrodziu   z dnia 12 kwietnia 2016r.

uchwala się, co następuje:

1

Ustala się składkę członkowską  RSD  w wysokości 10,00 zł miesięcznie.

 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  01 czerwca 2023 r.

 3

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie / niejednogłośnie: ( za…..,przeciw…, wstrzymujących się….)

 

 

 

Podpisy:

Przewodniczący WZ          Sekretarz WZ

Teofila Fiut          Bogumiła Rams