Slider

Statut
Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

Załącznik do Uchwały Nr 5/WZ/16
z Walnego Zebrania Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu
z dnia 12 kwietnia 2016 r.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. „Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu” zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 01.79.855 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. 03.96.873 z póź. zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Podegrodzie.

§ 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 8. 1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, jednakże do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.
2. Członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie jego władz, mogą być zatrudnieni zarówno w oparciu o stosunek pracy jak i stosunki cywilnoprawne.

§ 9. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na umowę o pracę lub umowę o dzieło. Członkowie Stowarzyszenia w tym członkowie Władz Stowarzyszenia mogą być stronami umów zlecenia oraz umów o dzieło zawieranych przez Stowarzyszenie.

§ 10. Nazwa i znak graficzny Stowarzyszenia są chronione prawem.

Rozdział II
Cele i formy działania

§11. Głównym celem Stowarzyszenia jest:
– podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę i jej powikłań;
– ochrona i promocja zdrowia;
– podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i uzależnionych od alkoholu i narkotyków;
– edukacja diabetologiczna;
– działalność charytatywna;
– upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

§12. Celami szczegółowymi Stowarzyszenia są:

1. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia, osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych, poprzez inspirowanie i podejmowanie tematyki diabetologicznej przez Sejm, Rząd, Ministerstwo Zdrowia, Organy Władzy
Samorządowej oraz aktywny udział w nich.
2. Współpraca z Ministrem Zdrowia i Polskim Towarzystwem Diabetologicznym w celu wypracowania najlepszego modelu lecznictwa diabetologicznego i osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Poziomu świadczeń medycznych, ceny
leków i innych urządzeń niezbędnym ludziom chorym.
3. Organizowanie i prowadzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych ich opiekunów, uzależnionych i całego społeczeństwa w celu podniesienia wiedzy o cukrzycy, jej skutków i powikłań oraz samokontroli po przez:
– szkolenia przez lekarzy specjalistów,
– turnusy rehabilitacyjne i szkoleniowe,
– wycieczki krajoznawcze,
– prasę, radio, telewizje i internet.
4. Integracja środowiska diabetyków, osób uzależnionych poprzez pomoc, życzliwości koleżeństwo propagowane przez:
– spotkania głównie w kołach;
– organizowanie wspólnego wypoczynku, sportu, zabawy i imprezy kulturalne;
– organizowanie uroczystości i spotkań okolicznościowych np. Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, dnia seniora, spotkań opłatkowych.
5. Udzielanie różnorodnej pomocy diabetykom i osobom uzależnionym, oraz rodzinom
nieletnich diabetyków poprzez:
– poradnictwo prawne;
– reprezentowanie konkretnych interesów diabetyków ze znaczną niesprawnością wobec władz i instytucji;
– udzielanie w miarę możliwości pomocy materialnej i sprzętowej.
6. Dbanie o rozwój Stowarzyszenia poprzez wzrost liczbowy i skuteczność jego działania.
7. Organizowanie działań na rzecz środowiska osób starszych.
8. Aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego.
9. Organizowanie działań na rzecz osób chorych.
10. Propagowanie aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu, zdrowego stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu.
11. Profilaktyka chorób w tym chorób cywilizacyjnych.
12. Propagowanie, kultywowanie, upowszechnianie i organizowanie turystyki i krajoznawstwa.
13. Organizowanie wypoczynku osób starszych.
14. Walka z wykluczeniem społecznym i samotnością seniorów oraz ludzi chorych.
15. Podejmowanie działań w celu utrzymania, nawiązywania i zacieśniania kontaktów osobistych między mieszkańcami wsi, gminy regionu, a szczególnie między osobami starszymi i młodym pokoleniem – integracja międzypokoleniowa.
16. Propagowanie wśród ludzi starszych oraz ich opiekunów dbałości o bezpieczeństwo publiczne a także zwracanie uwagi na różne zagrożenia mogące dotykać osoby starsze, ich skutki oraz sposoby minimalizacji ich tych skutków.
17. Propagowanie działań na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych poprzez kulturę, sztukę ochronę dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i dziedzictwa naszego regionu (tradycje Lachów sądeckich).
18. Działalność na rzecz rozwoju edukacji i kultury, ochrona dóbr kultury i tradycji.
19. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
20. Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
21. Promocja i organizacja wolontariatu.
22. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje samodzielnie lub wraz z innymi organizacjami
krajowymi i międzynarodowymi.

§ 13. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez m.in.:
1. Prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, w szczególności poprzez organizację odczytów, konferencji, spotkań, szkoleń przez lekarzy specjalistów, konkursów i innych zajęć.
2. Prowadzenie działalności wydawniczej w miarę posiadanych środków finansowych,
3. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów , instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
4. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami diabetyków, ze szkołami wyższymi, placówkami naukowo-badawczymi, instytucjami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz środkami masowego przekazu i sektorem gospodarczym, a także z osobami o uznanym autorytecie,
5. Inne działania realizujące cele statutowe Stowarzyszenia.

Rozdział III
Działalność Pożytku Publicznego.

§ 14. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w obszarach wymienionych w art. 4 pkt 1 ust. 1, 2, 3, 6, 7, 14, 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 15.1. Do działalności odpłatnej Stowarzyszenie należy:
1) prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i edukacyjno – informacyjnej;
2) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i szkoleniowych, szkoleń, wyjazdów edukacyjnych i kulturoznawczych, imprez okolicznościowych i kulturalnych;
3) organizowanie zbiórek publicznych, loterii i konkursów.
2. Działalnością nieodpłatną Stowarzyszenia objęte są wszystkie działania nie należące do sfery działań odpłatnych. Stowarzyszenie może również w sposób nieodpłatny prowadzić działania o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu. Decyzja w sprawie czy działania wskazane w niniejszym statucie jako działalność odpłatna – realizowane będą odpłatnie bądź nieodpłatnie – należy do Zarządu.
3. Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność pożytku publicznego jest odrębnie ewidencjonowana organizacyjnie oraz księgowo zgodnie z przepisami o rachunkowości.
4. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczona na działalność pożytku publicznego.

Rozdział IV
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 16. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspierających,
3. Członków honorowych.

§ 17.1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 18.l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji członkostwa. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 19.1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
4) dbania o mienie Stowarzyszenia.

§ 20.1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc
i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 21.1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 22.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu oraz w przypadku nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia przez okres 1 roku,
4) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
Rozdział V
Władze Stowarzyszenia

§ 23. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 24. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków – chyba że któryś z członków zażąda głosowania tajnego. Paragraf 26 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

§ 25. 1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających. 2. Mandat członka powołanego w przypadku, o którym mowa w §25 pkt. 1, wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków danego organu. 3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Walne Zebranie Członków

§ 26. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być:
1) Zwyczajne,
2) Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i raz na cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie lub w inny sposób, który nie pozostawia wątpliwości, że zawiadomienie doszło do rąk adresata. W zawiadomieniu zawarty jest termin, miejsce i proponowany porządek obrad. Zawiadomienie o terminie Walnego Zebrania może być dokonane za pomocą wszelkich dostępnych środków, w tym za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, doręczyciela gminnego, telefonicznie, poprzez fax, wywieszenie na tablicy ogłoszeń itp. – co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.
4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1 ) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem paragrafu 38 ust. 1 i 2. – w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w ten sam dzień pół godziny po zakończeniu pierwszego terminu pod warunkiem, że członkowie zostali powiadomieni o takiej możliwości.
8. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 27. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
2) uchwalenie statutu i jego zmian;
3) uchwalenie budżetu Stowarzyszenia;
4) zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
5) wybór i odwoływanie Zarządu;
6) wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej;
7) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
8) ustalanie wysokości składek członkowskich;
9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
11) nadawanie i pozbawienie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia;
12) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
13) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;
14) podejmowanie uchwal w innych sprawach wniesionych pod obrady, niezastrzeżonych do
wyłącznej kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia;

Zarząd Stowarzyszenia

§ 28. 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania i z tego tytułu ponosi również odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem. Stowarzyszenie może reprezentować na zewnątrz każdy członek Zarządu.
2. Zarząd składa się z 3 – 7 osób. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie. Zarząd ze swego grona – w drodze uchwały – wybiera prezesa i wiceprezesa. Zarząd może wybrać również skarbnika i sekretarza.
3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa. 7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 29. 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi;
2) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia;
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
4) zatrudnianie w razie potrzeby pracowników i zawieranie stosownych umów;
5) ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia;
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
7) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań;
8) zwoływanie Walnego Zebrania;
9) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających;
10) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
11) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu;
12) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;
13) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;
14) reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
15) sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności oraz sprawozdania finansowego, niezależnie od sprawozdań przedstawianych Walnemu Zebraniu i ogłasza je do publicznej wiadomości w taki sposób aby zainteresowane podmioty mogły się z nim zapoznać;
16) podjęcie uchwały o rozpoczęciu działalności gospodarczej;
17) wyodrębnienie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej; 18) podjecie uchwały w sprawie rejestracji statusu organizacji pożytku publicznego; 19) powołanie biura Stowarzyszenia.
2.Zarząd działa na podstawie regulaminu.
3. Regulamin uchwala zarząd.

§ 30.1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
2.Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

§ 31.1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3.Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa tak jak kadencja Zarządu – 4 lata.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej: a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa , powinowactwa i podległości służbowej, b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszone za rok poprzedni.
§ 32. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 33. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 34.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być jego pracownikami.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 35. 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie;
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne;
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności w tym ewentualnej działalności gospodarczej; dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);
4) Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia;
5) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług; 6) wpływy z 1%, przychody z prowadzonej przez Stowarzyszenie odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
4. Wszelkie środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Dopuszczalne jest wprowadzenie w Stowarzyszeniu obrotu gotówkowego (kasy).
5. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
6. Prowadzona przez Stowarzyszenie nieodpłatna działalność pożytku publicznego, odpłatna działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarcza wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
7. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro – również w drodze więcej niż jednej operacji.

§ 36. 1 Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym między innymi do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu z Wiceprezesem Zarządu działający łącznie lub Prezes Zarządu i członek Zarządu działający łącznie lub Wiceprezes Zarządu i członek Zarządu działający łącznie.
2. Zarząd może upoważnić innych członków stowarzyszenia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych lub innych sprawach.

§ 37. Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 38. 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie uchwalenie lub zmiana statutu może nastąpić przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania z zachowaniem kwalifikowanej większości 2/3 głosów. Paragraf 26 ust. 7 w zakresie wyznaczania drugiego terminu Walnego Zebrania stosuje się odpowiednio.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

§ 39. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Rozdział VIII
Działalność gospodarcza
§ 40.1.Stowarzyszenie może – na zasadach określonych w odrębnych przepisach – prowadzić działalność gospodarczą, także poprzez swoje jednostki organizacyjne.

2.Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, w tym prowadzonej w ramach jego jednostek organizacyjnych, może służyć wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

3.Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

4.Decyzje w zakresie zarejestrowania działalności gospodarczej podejmuje Zarząd.

5.Zakres prowadzonej działalności gospodarczej zostanie określony uchwałą Zarządu.

 

 

Przewodniczący WZ
Maria Rostocka

Sekretarz WZ
Stanisława Łatka