Slider

Author Archive Redaktor

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe 28.05.2019

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w GOK Podegrodzie w dniu 28.05.2019 roku (wtorek) o godz 14.00. Temat szkolenia prowadzonego przez dr diabetolog Beatę Stąporek : c.d. badania profilaktyczne oraz suplementy diety.

Omówimy również program i terminy najbliższych wycieczek.

Za Zarząd:

Napisane przez: Redaktor

Informacja o wydarzeniach zaplanowanych na 2019 rok.

 

W marcu br. w Urzędzie Gminy w Podegrodziu : pomiędzy Gminą Podegrodzie reprezentowana przez Wójta Gminy – mgr Stanisławem Banachem, a Regionalnym Stowarzyszeniem Diabetyków w Podegrodziu reprezentowanym przez Marię Rostocką i Andrzeja Stachonia zostały podpisane umowy na realizacje zadań publicznych w 2019 roku, jak niżej:
 1. „Żyjemy bez alkoholu, bo to zdrowa i piękniejsza jesień życia” czyli wykłady o szkodliwości nadużywania alkoholu i sposobach walki z nałogiem oraz wycieczka do Tarnowa, zwiedzanie zabytków, w tym architektury sakralnej. Także zwiedzanie Zalipia czyli tzw. malowanej wsi położonej na powiślu dąbrowskim – dofinansowanie w kwocie      5 000 złotych.
 2. „Turystyka i krajoznawstwo na miarę seniora” to zwiedzanie Limanowej, zwiedzanie Klasztoru Cystersów w Szczyrzycu, skansenu wsi polskiej w Laskowej. W Nowym Wiśniczu odwiedzimy zamek i Muzeum Pamiątek po Janie Matejce – dofinansowanie w kwocie 2 500 złotych.
 3. „ Edukujemy i poprawiamy jakość zdrowia” to wykłady edukacyjne w ciągu całego roku, obchody Dnia Walki z Cukrzycą i Dnia Seniora, integracyjne spotkanie opłatkowe – dofinansowanie w kwocie 4 0000 złotych.
Oferta dodatkowa z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Pakiety promocyjne na zabiegi fizykalne” czyli po 4 zabiegi dziennie przez 10 dni dla 6 osób – dofinansowanie Gminy Podegrodzie w wysokości 1 000 złotych.
Oferta uproszczona na zadanie „Kultura i sztuka czyli teatr i film” dofinansowanie Gminy Podegrodzie w wysokości 2 000  złotych pozwoli na wyjazd do Krakowa do teatru oraz wyjście do kina w Nowym Sączu.
Starostwo Powiatowe zapewniło zabezpieczenie finansowe w wysokości 4 000 złotych ze środków PEFRON na imprezę turystyczno-krajoznawczą, co pozwoli na spływ Dunajcem  z Sromowiec Wyżnych do Szczawnicy, wyjazd wyciągiem na Palenicę i powrót, obiad integracyjny.
O terminach poszczególnych wydarzeń będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej  stowarzyszenia  i na comiesięcznych szkoleniach.  
Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe 16.04.2019 roku (wtorek) o godz 14.00

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w GOK Podegrodzie w dniu 16.04.2019 roku (wtorek) o godz 14.00. Temat szkolenia prowadzonego przez dr diabetolog Beatę Stąporek : Badania profilaktyczne.

Omówimy również tematykę wyjazdów turystyczno – krajoznawczych w najbliższych miesiącach 2019 rok.

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na walne zebranie 26 marca 2019 godz. 14.00

Podegrodzie, dnia 8 marca 2019 r.

                                                                                                                                                                                                          Członkowie Regionalnego
                                                                                                                                                                                                          Stowarzyszenia Diabetyków
                                                                                                                                                                                                          w Podegrodziu

|

Z A P R O S Z E N I E

na Walne Zebranie Członków Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 14.00 w siedzibie GOK w Podegrodziu. Drugi termin zebrania ustala się na godz. 15.00 tego samego dnia.

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu, główna sala

Godz.: 14.30 (I termin), godz. 15.00 (II termin).

Porządek obrad:
Szkolenie godz.14.00 – dr Beata Stąporek: temat szkolenia został ustalony na poprzednim spotkaniu.

 1. Otwarcie obrad – przywitanie zgromadzonych.

 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Sekretarza Walnego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2018:

 1. przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,

 2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego i wniosku w przedmiocie zatwierdzenia w/w sprawozdań,

 3. dyskusja,

 4. podjęcie uchwały.

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 r.

 1. przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

 2. dyskusja

 3. podjęcie uchwały.

 1. Dyskusja – wolne wnioski, podjęcie ewentualnych uchwał.

 2. Zakończenie obrad.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem paragrafu 38 ust. 1 i 2. – w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w ten sam dzień pół godziny po zakończeniu pierwszego terminu pod warunkiem, iż możliwość taka została przewidziana w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Za Zarząd: Prezes Maria Rostocka

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe 19.02.2019

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w GOK Podegrodzie w dniu 19.02.2019r. (wtorek) o godz 14.00. Temat szkolenia prowadzonego przez dr diabetolog Beatę Stąporek : Choroby niedokrwienne w cukrzycy.

Omówimy również tematykę szkoleń na 2019 rok.

Za Zarząd:

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na szkolenie 15.01.2019

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w GOK Podegrodzie w dniu 15.01.2019 roku (wtorek) o godz 14.00. Temat szkolenia prowadzonego przez dr diabetolog Beatę Stąporek : Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Omówimy również tematykę szkoleń na 2019 rok.

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe 27.11.2018

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w GOK Podegrodzie w dniu 27.11.2018 r. (wtorek) o godz 14.00. Temat szkolenia prowadzonego przez dr diabetolog Beatę Stąporek : Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

Zarząd: