Slider

Author Archive Redaktor

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na Walne Zebranie

Podegrodzie, dnia 06 marca 2017 r.

Członkowie Regionalnego
Stowarzyszenia Diabetyków
w Podegrodziu

Z A P R O S Z E N I E
na Walne Zebranie Członków Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 21 marca 2017 r. (wtorek) o godz. 14.00 w siedzibie GOK w Podegrodziu. Drugi termin zebrania ustala się na godz. 14.30 tego samego dnia.

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu, główna sala

Godzina: 14.30 (I termin), godz. 15.00 (II termin).

Porządek obrad:
Szkolenie - dr Beata Stąporek

1. Otwarcie obrad - przywitanie zgromadzonych.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Sekretarza Walnego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2016:
·przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,
· przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego i wniosku w przedmiocie zatwierdzenia w/w sprawozdań,
· dyskusja,
· podjęcie uchwały.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 r.
· przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
· dyskusja
· podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja - wolne wnioski, podjęcie ewentualnych uchwał.
7. Zakończenie obrad.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem paragrafu 38 ust. 1 i 2. - w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w ten sam dzień pół godziny po zakończeniu pierwszego terminu pod warunkiem, iż możliwość taka została przewidziana w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

Uchwała o uzupełnieniu składu Komisji Rewizyjnej o członka komisji przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie uchwalenie lub zmiana statutu może nastąpić przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania z zachowaniem kwalifikowanej większości 2/3 głosów.

Załącznik: projekt uchwały

Za zarząd Prezes

Napisane przez: Redaktor

1% podatku za 2016 dla Stowarzyszenia

Pomóż chorym na cukrzycę, niepełnosprawnym, samotnym.

Zgłoś do Urzędu Skarbowego 1% podatku na konto

Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu

nr. konta: 06 8814 0003 2001 0000 3708 0001

Numer KRS 0000303784

NIP 7343310198

Regon 120704981

Twoje ciężko zarobione pieniądze uratują:

Wzrok- przed utratą

Nogi- przed amputacją

Serce- przed zawałem

Umiemy lepiej wykorzystać Twoje pieniądze niż urzędnicy

Zaufaj Nam

 

Napisane przez: Redaktor

Informacja o planowanej na 6 sierpnia / sobota/ 2016 r. jednodniowej wycieczce autokarowej.

 

W ramach zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rodzaj zadania: aktywność ruchowo-sportowa dla osób w wieku emerytalnym, tytuł zadania: „Teraz pora na seniora”, na dzień 6 sierpnia 2016 roku RSD planuje wycieczkę związaną z 1050 rocznicą Chrztu Polski i 1000-leciem Parafii w Podegrodziu.
W ramach wyjazdu odwiedzimy miejscowości województwa świętokrzyskiego:
1. Nowy Korczyn założony przez Bolesława Wstydliwego, męża św. Kingi,
2. Wiślicę, gdzie (wg niektórych źródeł) książę państwa Wiślan, Mieszko I przyjął chrzest,
3. Chroberz, miejscowość której założycielem był Bolesław Chrobry,
4. Pińczów zwany Sarmackimi Atenami, miejscowość wielu narodowości, religii i o bardzo bogatej historii,
5. Młodzawy Małe i niezwykły „Ogród na Rozstajach” z jego bajkowymi krajobrazami, różnoraką fauną i florą.
W Pińczowie będzie na nas czekał obiad i chwila wytchnienia. W trakcie podróży będziemy informować o zagrożeniach na które są narażone osoby starsze i powiemy o sposobach ich unikania. Problem ten staje się bardzo widoczny.
Po przeanalizowaniu wszystkich wydatków, koszt wyjazdu dla członków, którzy mają na bieżąco uregulowane składki członkowskie wynosi 40 zł, a dla niezrzeszonych 55 zł. W kosztach wycieczki mieści się wynajem autokaru, bilety wstępu do muzeów i ogrodów, ubezpieczenie NW oraz obiad.
Chętnych zapraszamy, zapisy jak zwykle u Pani Grażyny Głuc, osobiście lub telefonicznie 790 518 834. Szczegóły wyjazdu omówimy na najbliższym spotkaniu w lipcu br.

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na szkolenie

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w GOK Podegrodzie w dniu 3 lutego /środa/ 2016 r. o godz 14.00. Temat szkolenia prowadzonego przez dr Diabetolog Beatę Stąporek: metody farmakologicznego leczenia cukrzycy.

Omówimy również organizację spotkania opłatkowego zaplanowanego na dzień 8 lutego 2016 roku.

Prosimy o liczne przybycie.

Zarząd RSD

Napisane przez: Redaktor

Wyjazd do teatru

Zarząd RSD w dniu 3 stycznia 2016 roku tj. niedziela, organizuje wyjazd do Krakowa do Teatru im.J.Słowackiego na spektakl autorstwa Moliera „Chory z urojenia”. W tej zabawnej komedii zobaczymy znanych nam również z ekranów telewizyjnych aktorów. Przedstawienie rozpocznie się o godz.17.00.

Przed spektaklem zwiedzimy Centrum Jana Pawła II, gdzie będziemy na mszy św., a później udamy się Sanktuarium w Łagiewnikach i po obiedzie pojedziemy do teatru.

Opłata dla członków stowarzyszenia wynosi 50 zł, dla opiekuna i osoby niezrzeszonej 65 zł. Opłata zawiera bilet wstępu do teatru, obiad, przejazd autokarem i ubezpieczenie NW.

Zapisy do dnia 11 grudnia 2015 r. prowadzi Skarbnik Grażyna Głuc, tel. 790 518 834.

Jedź z nami, naprawdę warto !!!

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia i prosi o przybycie na ostatnie w 2015 roku spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w GOK Podegrodzie w dniu 15 grudnia /wtorek/ 2015 r. o godz 14.00. Jeśli zdrowie pozwoli serdecznie zapraszamy wszystkich członków RSD.

Temat szkolenia prowadzonego przez dr Diabetolog Beatę Stąporek: Zdrowe wyżywienie diabetyka cz II. Wymienniki węglowodanowe i białkowo-tłuszczowe.

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na szkolenie

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia i prosi o niezawodne przybycie na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w GOK Podegrodzie dnia  9 września  /środa/ 2015r. Tematem wykładu  Pani dr Stąporek będą powikłania cukrzycowe w centralnym układzie nerwowym. Omówimy  również plan organizacyjny wycieczki do Muszyny.

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków  w Podegrodziu serdecznie zaprasza swoich członków i sympatyków na szkolenie specjalistyczne, które odbędzie się dnia 16 kwietnia  2015 roku /czwartek/ o godzinie 14,30 w sali GOK w Podegrodziu.

Wykład poprowadzi specjalista diabetolog: pani dr  Beata Stąporek.

Tematem będzie : cukrzyca a układ  sercowo – naczyniowy.

Serdecznie zapraszamy  także opiekunów chorych, oraz zainteresowanych z Gmin ościennych.

 

Zarząd.

Napisane przez: Redaktor

Zmiany kadrowe w RSD w Podegrodziu.

Jak było zaplanowane w dniu 20 marca 2015 roku w Podegrodzkim Stowarzyszeniu Diabetyków odbyło się Walne  zebranie Sprawozdawczo Wyborcze, oraz szkolenie specjalistyczne. Wykład poprowadziła diabetolog pani dr. Beata Stąporek, następnie przystąpiono do dalszych zaplanowanych czynności t.j. zapoznanie członków z Sprawozdaniami za 2014 rok. Sprawozdania przyjęto jednogłośnie i bez zastrzeżeń. Po tym prezes Bolesław Nessing złożył rezygnacje z funkcji, oraz z funkcji sekretarza zrezygnowała także Jadwiga Wardęga.  Po krótkich konsultacjach przystąpiono do wyłonienia  kandydatów na w/w funkcje.

Dyskusja była burzliwa i trudno było  wytypować osoby na brakujące stanowiska. Członkowie bardzo niechętnie chcą przyjmować odpowiedzialność za stowarzyszenie. Jednak w końcu udało się wyłonić dwie osoby które zgodziły się przejąć obowiązki były to Maria Roztocka i Stanisława Łatka. Osoby te poddano pod głosowanie w którym jednogłośnie przyjęto. W pierwszym posiedzeniu nowego Zarządu prezesem została pani Maria Rostocka a sekretarzem Stanisława Łatka, reszta Zarządu pozostała bez zmian jak również Komisja Rewizyjna.

Dyskutowano nad dalszym działaniem stowarzyszenia, które działała  dwunasty rok pod przewodnictwem Bolesława Nessing.  Stwierdzono że stowarzyszenie powinno działać dalej z uwagi na potrzebę  pomocy ludziom chorym samotnym  i opuszczonym, Nad całością debaty czuwał  przedstawiciel Starostwa radca prawny Wojciech Nalepa za co serdecznie dziękujemy. Po czynnościach  formalnych wynikających z zmian  spotkanie zakończono.

Przekazał B. Nessing

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na walne zebranie

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza  swoich członków i sympatyków na Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze, oraz szkolenie, które odbędzie się dnia 20 marca 2015 roku /piątek/ o godzinie 14,00 w sali GOK w Podegrodziu. Jeżeli nie będzie qworum to: 15 minut później  w/w zebranie odbędzie  się nie zależnie od ilości zebranych.

Na początku odbędzie się wykład diabetologa na temat cukrzycy i jej powikłań.

Obecność członków i sympatyków obowiązkowa ze względu na ważność spotkania, i dalszego istnienia Stowarzyszenia.

                                                                                                Za Zarząd – prezes.