Slider

Author Archive Redaktor

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na spotkanie 13 września

 

 

 

                                                                                                             Podegrodzie, 04.09.2023r.

                                                                                  Członkowie Regionalnego Stowarzyszenia

                                                                                  Diabetyków w Podegrodziu

 

 

           ZAPROSZENIE

 

 

                    Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

                    serdecznie   zaprasza  na  spotkanie  Członków  Stowarzyszenia ,

               które  odbędzie się  w  dniu  13 września 2023r.  (środa)  o godz. 14:00

                           w sali Gminnego  Ośrodka Kultury  w Podegrodziu.

 

W programie:

 1. Rozpoczęcie
 2. Spotkanie rozpoczynające cykl szkoleń na temat cukrzycy.

Szkolenie poprowadzi  lek. med. diabetolog  – Pani Beata Stąporek

 1. Bieżące informacje
 2. Zakończenie

 

 

                                                                                              Prezes Zarządu

                                                                                                Teofila Fiut

Napisane przez: Redaktor

INFORMACJA  O DZIAŁALNOŚCI    REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA  DIABETYKÓW W PODEGRODZIU

 

 

INFORMACJA  O DZIAŁALNOŚCI    REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA  DIABETYKÓW W PODEGRODZIU

                                     w okresie od 01.01.2023r. do 30.06.2023r.

 

 

Działalność Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu   prowadzona jest na

podstawie Statutu RSD  z dnia 12.04.2016r. , oraz   innych obowiązujących przepisów.

 

W czasie  I półrocza 2023r. odbyło się 6  spotkań Członków RSD w okresach miesięcznych.

W czasie spotkań Członków poruszane są wszystkie sprawy interesujące uczestników.

W dniu 15 maja 2023r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze, na którym zatwierdzone zostały sprawozdania za 2022r.: finansowe oraz merytoryczne. Zarządowi udzielone zostało absolutorium z tego tytułu.

W związku z upływem kadencji, zarządzono wybory do: Zarządu RSD oraz do Komisji Rewizyjnej RSD.

Wobec braku osób chętnych do pracy w Zarządzie RSD oraz w Komisji Rewizyjnej, osoby wchodzące w dotychczasowy skład Zarządu (oprócz skarbnika)  oraz dotychczasowy skład Komisji Rewizyjnej RSD wyraziły zgodę na kandydowanie na następną kadencję.

Jednomyślnie wybrano Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na kadencję: 2023r. – 2027r.

 

Główne  kierunki działania RSD,  to:

– edukacja  diabetologiczna

– edukacja kulturalna

– warsztaty profilaktyczno-sprawnościowe,

– rehabilitacja narządu ruchu

– turystyka i krajoznawstwo

– integracja seniorów

 

Edukacja diabetologiczna

W zakresie  edukacji   na temat cukrzycy oraz chorób jej towarzyszących oraz powikłań

prowadzone były  szkolenia , zazwyczaj jeden raz w miesiącu. Prowadziła  je nieodpłatnie lek. diabetolog Pani Beata Stąporek.

Tematy szkoleń:

– „ Cukrzyca jako czynnik ryzyka w chorobach wątroby”

– „ Nowe leki na cukrzycę”

– „ C.d. Nowe leki na cukrzycę , zasady ich refundacji”

W  miesiącu czerwcu odbyło się spotkanie z Panią psycholog, którego temat to:

„Zaburzenia emocjonalne” –  ogólna charakterystyka

Tematy wykładów ustalane są wspólnie na spotkaniach.

 

Warsztaty – edukacja kulturalna

W  spektaklu teatralnym pt. „Pomoc domowa” udział wzięło 26 osób. Pełna dobrego
humoru komedia. Odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu.

 

Warsztaty profilaktyczno – sprawnościowe

Zaplanowane na podstawie podpisanych umów z jednostkami samorządu terytorialnego:

 1. a) zajęcia grupowe „Zdrowy kręgosłup, zdrowe stawy” – zajęcia fitness dla 13 osób

zostały zrealizowane  w  okresie: od 18.04.2023r. do 27.06.2023r.

Miejsce realizacji: Fit & Joy w Podegrodziu

 1. b) zajęcia grupowe – zajęcia na basenie dla 16 osób  zrealizowane  zostały w okresie:

od 16.03.2023r. do 18.06.2023r.

Miejsce realizacji: basen Hotelu „Beskid” w Nowym Sączu

Warsztaty profilaktyczno – sprawnościowe korzystnie wpływają na układ narządu ruchu.

 

Turystyka i krajoznawstwo

Zorganizowane zostały wycieczki , choć niedalekie, ale ciekawe:

 1. a) do Starego Sącza w dniu 10 maja 2023r.

W programie:

» zwiedzanie Muzeum Regionalnego

» zwiedzanie Muzeum Jana Pawła II

» spacer  na  Leśne Molo

» obiad

 1. b) do Nowego Sącza 21 czerwca

W programie:

»  zwiedzanie Parku Etnograficznego  –  Skansen Falkowa

»  zwiedzanie Miasteczka Galicyjskiego

»  obiad

W/w wycieczki zorganizowane były na podstawie umowy z Gminą Podegrodzie
o realizację  zadania publicznego  i wsparcie finansowe.

 

                                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                                                        Teofila Fiut

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na spotkanie 28 czerwca 2023r. (środa) o godz. 14:00

ZAPROSZENIE

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu
serdecznie zaprasza na spotkanie Członków Stowarzyszenia , które odbędzie się w
dniu
28 czerwca 2023r. (środa) o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w
Podegrodziu.
W programie:
1. Rozpoczęcie
2. Spotkanie z psychologiem
3. Bieżące informacje
4. Zakończenie

Prezes Zarządu
Teofila Fiut

Napisane przez: Redaktor

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

Podegrodzie, dnia  24.04.2023 r.

                                                                       Sz.P.  Członkowie

                                                                              Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków
w Podegrodziu

 

Z A P R O S Z E N I E

na Walne Zebranie Członków Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków
w Podegrodziu

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 15 maja   2023 r. o godz. 14:00  w siedzibie GOK w Podegrodziu. Drugi termin zebrania ustala się na godz. 14:30 tego samego dnia.

 

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu – sala widowiskowa

Godz.: 14:00 (I termin), godz. 14:30 (II termin).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – przywitanie zgromadzonych.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Sekretarza Walnego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2022:
 4. przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,
 5. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego i wniosku
  w przedmiocie zatwierdzenia w/w sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi

RSD z tego tytułu.

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 r.
 4. przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 5. dyskusja
 6. podjęcie uchwały.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022.

6 .  Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Stowarzyszenia na 2023rok

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej RSD
 2. Wybór władz Stowarzyszenia – Zarządu i Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały
 3. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu Walnego Zebrania
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zarządu
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Rewizyjnej
 6. Omówienie spraw bieżących, dyskusja, wolne wnioski
 7. Zakończenie obrad.

 

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem paragrafu 38 ust. 1 i 2. – w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w ten sam dzień pół godziny po zakończeniu  pierwszego terminu pod warunkiem, iż możliwość taka została przewidziana w zawiadomieniu  o Walnym Zebraniu. 

                                                                                                          Za Zarząd:  Prezes – Teofila Fiut

                                                                                                         

 

                                                                                     

projekt

 

 

 

 

  UCHWAŁA  NR    WZ/2023

WALNEGO  ZEBRANIA  REGIONALNEGO  STOWARZYSZENIA  DIABETYKÓW

W PODEGRODZIU

 z dnia 15 maja  2023r.

 

w sprawie: ustalenia wysokości  składki członkowskiej RSD

 

                    Na podstawie §   27 pkt 8 Statutu Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków

                    w Podegrodziu   z dnia 12 kwietnia 2016r.

uchwala się, co następuje:

1

Ustala się składkę członkowską  RSD  w wysokości 10,00 zł miesięcznie.

 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  01 czerwca 2023 r.

 3

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie / niejednogłośnie: ( za…..,przeciw…, wstrzymujących się….)

 

 

 

Podpisy:

Przewodniczący WZ          Sekretarz WZ

Teofila Fiut          Bogumiła Rams

Napisane przez: Redaktor

INFORMACJA ZARZĄDU REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW W PODEGRODZIU

 

 

 INFORMACJA  ZARZĄDU REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW

     W PODEGRODZIU NT.  ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH  PRZY
WSPARCIU FINANSOWYM GMINY PODEGRODZIE W 2023R.

 

 

Zarząd Regionalnego  Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu  złożył dwie oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Podegrodzie w 2023r.

W efekcie podpisano 2 umowy  z  Gminą Podegrodzie:

 1. Umowa Nr RAO-BH.526.1.2023 z dnia 30 marca 2023r. Na realizację zadania publicznego
  z zakresu -Kultura fizyczna i sport pt. „Aktywni na co dzień „ obejmująca:
 2. a) Warsztaty profilaktyczno – sprawnościowe „Zdrowy kręgosłup, zdrowe stawy”

– zajęcia fitness  dla 13 osób,

– zajęcia cykliczne: 1 raz w tygodniu po 1 godz. , ogółem: 10 godz.

– termin realizacji: od 18 kwietnia do 30 czerwca  2023r.

– miejsce realizacji: sala fitness w Fit & Joy w Podegrodziu

 

 1. b) Turystyka i krajoznawstwo:

     <    Jednodniowa wycieczka do Starego Sącza dla 35 osób

W programie:

– zwiedzanie Muzeum Regionalnego,

– zwiedzanie Muzeum Jana Pawła II

– spacer w koronach drzew w Leśnym Molo

– poczęstunek

– czas trwania: ok. 7 godz.

– termin realizacji: maj 2023r.

<     Jednodniowa wycieczka do Nowego Sącz dla 35 osób

W programie:

– zwiedzanie Miasteczka Galicyjskiego,

– zwiedzanie Sądeckiego Parku Etnograficznego – Skansen Falkowa

– poczęstunek

– czas trwania: ok. 7 godz.

– termin realizacji: czerwiec 2023r.

Wartość zadania ogółem  –              6.710 zł, z czego:

dotacja z Gminy Podegrodzie –      2.000 zł

środki własne   –                               4.710 zł

 

 1. Umowa Nr RAO-BH.526.10.2023 z dnia 30 marca 2023r. Na realizację zadania publicznego

    z zakresu Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. „Sprawność i integracja
seniorów” obejmująca:

 1. a) w zakresie ochrony zdrowia – rehabilitacja narządu ruchu

– zakupiono 7 pakietów  zabiegów fizykalnych : 4 zabiegi dziennie

– okres trwania zabiegów: 10 dni

– termin realizacji: od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2023r.

– miejsce realizacji: NZOZ „Zdrowie Rodziny” w Podegrodziu

Rodzaj zabiegów dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb pacjenta .

 1. b) Organizacja spotkania integracyjno – kulturalnego z okazji obchodów „Światowego Dnia

     Cukrzycy” oraz „ Międzynarodowego Dnia Seniora”, a także 15 – lecia  działalności

     Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

     Program ramowy:

– przywitanie przybyłych,

– okolicznościowe przemówienia,

– poczęstunek

 

– liczba uczestników: ok. 60 osób,

– czas trwania: ok. 3 godz.

– miejsce spotkania: sala Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu

– termin realizacji: listopad 2023r.

Wartość zadania ogółem –                         6.160 zł, z czego:

 dotacja Gminy Podegrodzie-                    2.000 zł

 środki własne –                                           4.160 zł

 

Rekrutacji do udziału  dokonano na spotkaniach Członków RSD.

Wszystkie zadania realizowane są na zasadach wolontariatu i pracy społecznej członków Zarządu RSD.

 

                                                                                              Zarząd RSD

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu
serdecznie zaprasza na spotkanie Członków Stowarzyszenia , które odbędzie się w
dniu
19 kwietnia 2023r. (środa) o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w
Podegrodziu.
W programie:
1. Rozpoczęcie
2. Szkolenie nt ” Nowe leki na cukrzycę” c.d. zasady refundacji – poprowadzi je
Pani Beata Stąporek – lek. diabetolog
3. Bieżące informacje
4. Zakończenie

 

Prezes Zarządu
Teofila Fiut

Napisane przez: Redaktor

Informacja o realizacji projektu p.n. „Sprawny senior w Gminie Podegrodzie ”

Informacja

o realizacji projektu p.n. „Sprawny senior w Gminie Podegrodzie ”

Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu realizuje projekt pod nazwą „Sprawny
senior w Gminie Podegrodzie” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego na
podstawie zawartej Umowy Nr 7/PS.XIII/2023 z dnia 13.03.2023r. pomiędzy : Województwem
Małopolskim z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22,
a Regionalnym Stowarzyszeniem Diabetyków w Podegrodziu 255
Wartość zadania: 11.450,00zł
Dotacja Województwa Małopolskiego: 5.000,00zł
Środki własne Stowarzyszenia: 6.450,00zł
Termin realizacji: od 13.03.2023r. do 29.05.2023r.
Zadania w projekcie:
Organizacja wyjazdowych zajęć na basen
typ: warsztaty profilaktyczno- sprawnościowe; zajęcia na basenie
Forma: zajęcia cykliczne: 1 raz w tygodniu w wymiarze 1 godz.
Łączna ilość godzin – 10
Liczba uczestników – 16
Miejsce realizacji: Basen Hotelu „Beskid” w Nowym Sączu
Uczestnicy mają zapewniony dojazd busem
Nabór do projektu odbył się na spotkaniu Członków Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków
w Podegrodziu w m-cu lutym 2023r .

 

 

Napisane przez: Redaktor

Życzenia wielkanocne

 

WESOŁEGO  ALLELUJA !

 

ZDROWYCH  I  SPOKOJNYCH   ŚWIĄT  WIELKIEJ  NOCY  

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA OD CHRYSTUSA  ZMARTWYCHWSTAŁEGO 

DLA  CZŁONKÓW  ORAZ  SYMPATYKÓW  

REGIONALNEGO  STOWARZYSZENIA    

DIABETYKÓW  W  PODEGRODZIU

 

 

 

 

                                                                                                          ŻYCZY

                                                                                            ZARZĄD REGIONALNEGO

                                                                                               STOWARZYSZENIA  DIABETYKÓW

                                                                                              W PODEGRODZIU

 

                           Wielkanoc, 2023 r.

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

serdecznie zaprasza na spotkanie Członków Stowarzyszenia , które odbędzie się w dniu
15 marca 2023r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu.
W programie:
1. Rozpoczęcie
2. Szkolenie nt ” Nowe leki na cukrzycę” – poprowadzi je Pani Beata Stąporek – lek.
diabetolog
3. Bieżące informacje
4. Zakończenie

Prezes Zarządu
Teofila Fiut