Slider

Archiwum Dzień 23 maja 2024

Napisane przez: Redaktor

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

Podegrodzie, dnia 15 maja 2024 r.

 

 

Sz.P. Członkowie
Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków
w Podegrodziu

 

 

Z A P R O S Z E N I E
na Walne Zebranie Członków Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków
w Podegrodziu

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków ,które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 14:00 . Drugi termin zebrania ustala się na godz. 14:30 tego samego dnia.

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu – sala widowiskowa
Godz.: 14:00 (I termin), godz. 14:30 (II termin).

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad – przywitanie zgromadzonych.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Sekretarza Walnego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2023:
a) przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdań: merytorycznego i finansowego,
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego za 2023r. i wniosku
w przedmiocie zatwierdzenia w/w sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi
RSD z tego tytułu.
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 r.
a) przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023.
6 . Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Stowarzyszenia na 2024rok
7. Omówienie spraw bieżących, dyskusja, wolne wnioski
8. Zakończenie obrad.

 

 

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem paragrafu 38 ust. 1 i 2. – w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w ten sam dzień pół godziny po zakończeniu pierwszego terminu pod warunkiem, iż możliwość taka została przewidziana w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

Prosimy o niezawodne przybycie Za Zarząd:
Prezes – Teofila Fiut