Slider

Archiwum Miesiąc czerwiec 2021

Napisane przez: Redaktor

CO NOWEGO W STOWARZYSZENIU?

Informacja Zarządu o działalności Stowarzyszenia w  2021r.

 

Po długim oczekiwaniu na luzowanie obostrzeń nadszedł czas na realizację zaplanowanych zadań publicznych na 2021r.

 

Działalność Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu  prowadzona jest na wielu płaszczyznach:

– warsztaty profilaktyczno-sprawnościowe

– warsztaty – obsługa urządzeń mobilnych

– warsztaty – edukacja kulturalna

– turystyka i krajoznawstwo

– integracja ze środowiskiem

 

Złożone przez Zarząd RSD  w konkursach otwartych oferty na realizację zadań publicznych w 2021r. zaowocowały podpisaniem umów:

 

I Umowa  nr 1/149/2R/207/21  z 26 lutego 2021r. zawarta pomiędzy Województwem Małopolskim
a Regionalnym Stowarzyszeniem Diabetyków w Podegrodziu na realizację  zadania publicznego pt. „Zdrowy i aktywny senior w Gminie Podegrodzie „ o wartości ogółem  40.690,00, w tym: dofinansowanie
z Województwa Małopolskiego  w wysokości 38.500,00zł przy udziale własnym Stowarzyszenia
w  wysokości 2.190,00zł – Oferta kierowana jest do 50 osób w wieku 50 lat i więcej  z terenu Gminy Podegrodzie oraz gmin sąsiednich.  Projekt jest bezpłatny dla uczestników. W realizacji są:

1) zajęcia fitness dla 10 osób  – nasz cel to: „zdrowy kręgosłup, zdrowe stawy”. Zajęcia prowadzone przez

doświadczonego trenera  zapewniają poprawę ogólnego stanu fizycznego uczestników,

2) w dniach: od 15.06.2021r.  do 17.06.2021r. Odbyły się warsztaty o tematyce „Zdrowe żywienie” oraz

„Jak dbać o zdrowie psychiczne” .Jakże ważny temat i na czasie, kiedy  podczas zamknięcia w domach z powodu panującej epidemii wiele osób podupadło na zdrowiu fizycznym i psychicznym. Prowadząca warsztaty   wykazała się ogromną wiedzą  i profesjonalnym jej przekazaniem. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się jak zdrowo odżywiać się, jak  nie dopuścić do otyłości, główniew cukrzycy. Jak przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym. Pandemia odbiła swoje piętno na zdrowiu psychicznym wielu osób . Nasiliły się stany lękowe i stany depresyjne. Wyniesiona wiedza z warsztatów pomoże ocenić sytuację i udzielić wskazówek , jak pomóc chorej osobie.

 

3) Od 25 czerwca  wyruszamy na wycieczki, i tak:

 

 1. a) 25 czerwca o godz. 8:00 wyjeżdżamy na termy do Bukowiny Tatrzańskiej w grupie 20 osób. W trakcie
  pobytu  w Bukowinie  Tatrzańskiej  oprócz 4 godzinnego korzystania z wód termalnych na basenach,
  uczestnicy  skorzystają      z obiadu, a następnie z prelekcji na temat zdrowego odżywiania.
 2. b) W dniu 29 czerwca odbędzie się wycieczka do Krakowa dla grupy 20 osób .Wyjeżdżamy o godz.
  7:00 .Dzień wypełniony będzie  zwiedzaniem: Muzeum Archeologicznego,  Muzeum Historycznego
  Miasta Krakowa –  Podziemia Rynku ,  Galerii malarstwa w Sukiennicach.
  W przerwie  posilimy się obiadem , po czym spacerkiem przejdziemy Traktem Królewskim do Kościoła

Powrót planowany jest w godzinach  wieczornych.

 1. c) 4 lipca o godz. 10:00 wyruszamy również do Krakowa w grupie 20 osób. W planie jest zwiedzanie

Muzeum  Dom Jana  Matejki,  obiad i czas wolny na rynku. Główną atrakcją będzie udział w spektaklu
teatralnym  pt. „Pensjonat pana Bielańskiego” w Teatrze  Bagatela. Powrót w godz. wieczornych.

4)  W okresie od 8 lipca do 20 lipca odbędą się warsztaty  „obsługa urządzeń mobilnych oraz obsługa
Internetu dla seniorów”. 20 godz. nauki pozwoli oswoić temat. Warsztaty prowadzone będą przez
profesjonalnego trenera dla 20 osób.

 

 1. Dla planowanej wycieczki do pasieki w Piątkowej , której celem będzie przybliżenie 20 uczestnikom
  walorów wyrobów pszczelich,  posiłek oraz pobyt w domku do apiterapii, termin jest jeszcze
  nieokreślony.

 

II          Umowa nr RAO-BH.526.4.2021 zawarta w  dniu 8 marca 2021r. pomiędzy Gminą Podegrodzie
a Regionalnym Stowarzyszeniem Diabetyków w Podegrodziu na realizację zadania publicznego p.t. „Aktywny senior”  o wartości ogółem  4.130,00zł, z czego  3.000,00zł stanowi dotacja Gminy Podegrodzie, a udział  własny   RSD   to   1.130,00zł. W ramach  projektu realizowane są zabiegi rehabilitacji ruchowej dla 5 osób. Wykonawcą jest NZOZ Podegrodzie.

 

Planowana Wycieczka do Czorsztyna i Niedzicy odbędzie się w II połowie lipca .  Zwiedzimy zamki , posilimy się  a następnie wyruszymy w rejs statkiem  po Zalewie Czorsztyńskim. Udział w wycieczce weźmie 25 osób.

 

III        Umowa nr  RAO-BH.526.24.2021  zawarta w dniu 10 czerwca 2021r pomiędzy Gminą Podegrodzie a Regionalnym Stowarzyszeniem Diabetyków w Podegrodziu na realizację zadania publicznego p.t. „ Zdrowy i sprawny senior” o całkowitym koszcie zadania 2.800,00zł, z czego 1.000,00zł to dofinansowanie    ze środków Gminy Podegrodzie , a  udział własny  Stowarzyszenia wynosi  1.800,00zł.

Zadanie  to obejmuje  wykonanie przez NZOZ Podegrodzie zabiegów rehabilitacji narządu ruchu dla 8 osób z Gminy Podegrodzie. Celem jest poprawa sprawności ruchowej uczestników .  Terminy zabiegów ustalane będą indywidualnie z zainteresowanymi osobami.

 

W miesiącu wrześniu powrócimy do szkoleń o tematyce  „cukrzyca” .

W  listopadzie obchodzić będziemy  Światowy  Dzień Walki z Cukrzycą oraz Dzień Seniora. W  grudniu

weźmiemy udział w spotkaniu opłatkowym .

Będą to miłe chwile spędzone w gronie przyjaciół  w ramach integracji ze środowiskiem.

 

 

 

                                                                                    Za Zarząd: Prezes Teofila Fiut

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenia na Walne Zebranie członków w dniu 6.07.2021r.

Podegrodzie, dnia  09.06.2021 r.

Członkowie Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

 

Z A P R O S Z E N I E

na Walne Zebranie Członków Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 06 lipca  2021r. o godz. 14:00  w siedzibie GOK w Podegrodziu. Drugi termin zebrania ustala się na godz. 14:30 tego samego dnia.

 

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu, główna sala

Godz.: 14:00 (I termin), godz. 14:30 (II termin).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – przywitanie zgromadzonych.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Sekretarza Walnego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2020:
 4. przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,
 5. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego i wniosku
  w przedmiocie zatwierdzenia w/w sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi

RSD z tego tytułu.

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 r.
 4. przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 5. dyskusja
 6. podjęcie uchwały.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020.
 8. Omówienie planu działania na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej.
 10. Zakończenie obrad.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem paragrafu 38 ust. 1 i 2. – w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w ten sam dzień pół godziny po zakończeniu  pierwszego terminu pod warunkiem, iż możliwość taka została przewidziana w zawiadomieniu  o Walnym Zebraniu.  

W związku z panującą nadal epidemią Covid-19 ,  zasłaniajmy maseczką nos i usta oraz zachowujmy dystans  odległości. Chrońmy siebie i nnych.

W załączeniu projekt Uchwały nr    2021                                                                                            Verte!

 

                                                                                                               Za Zarząd:  Prezes  Teofila  Fiut

 

 

 

 

 

 

projekt

 

 

UCHWAŁA  NR   WZ/2021

WALNEGO  ZEBRANIA  REGIONALNEGO  STOWARZYSZENIA  DIABETYKÓW

                                                   W PODEGRODZIU

                                                  z dnia 06 lipca  2021r.

 

w sprawie: ustalenia wysokości  składki członkowskiej RSD

 

                    Na podstawie §   27 pkt 8 Statutu Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków

w Podegrodziu    z dnia 12 kwietnia 2016r.

 

uchwala się, co następuje:

 • 1 Składkę członkowską  RSD ustala się w wysokości 6,00 zł miesięcznie.

 

 • 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem  01 sierpnia 2021r.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie / niejednogłośnie: ( za…..,przeciw…, wstrzymujących się….)

 

 

 

 

 

                                                            UZASADNIENIE

 

 

Obecnie obowiązująca składka członkowska w wysokości 4,00zł   jest niezmienna  od kilku lat i mocno straciła na wartości. Rosnące  ceny wymuszają większe zaangażowanie środków
własnych Stowarzyszenia w realizacji zadań publicznych.

 

 

 

Za Zarząd:  Prezes  Teofila  Fiut